Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná na súčiastky či dielenské spracovanie kolobežky. Záruka sa vzťahuje iba
na nové kolobežky zakúpené od predajcu elektrických kolobežiek Street Surfing VOLTAIK.


Na kolobežku a jej komponenty je platná záručná lehota 2 roky. Na obvyklé opotrebenie (kapacita
batérie, pneu a pod.) sa záruka nevzťahuje.


Záruka sa tiež nevzťahuje na závady spôsobené pri:
a/ komerčnom používaní výrobku, nehode, zneužití, nedbalosti, náraze, príliš vysokej teplote či
vlhkosti prekračujúce povolené limity, nesprávne inštaláciu, nesprávnom používaní, nesprávnej údržbe či úpravách kolobežky
b/ používanie výrobku v rozpore s návodom na použitie
c/ vade zapríčinenej iným vybavením či neoriginálnymi dielmi


Záruka nebude uznaná, pokiaľ bol výrobok rozobraný či opravovaný neoprávnenou osobou.
Záruku uplatňujte u predajcu, u ktorého ste kolobežku zakúpili.

Pre prípadné zasielanie kolobežky na servis si uchovajte originálny obal!